Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[최경영의 경제쇼] 염승환ㅡ남들은 모르지만 2021년에 대박날 수있는 종목들!!! | KBS 210120 방송
KBS 1라디오
KBS 1라디오 675N theo dõi 12985 Videos 263.91TR lượt xem 2021-01-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem273.1N
Thích tỷ lệ 97.2%
Số lần bình luận326
Tỷ lệ lượt xem 40.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 124.26TR - 223.67TR
Tỷ lệ tương tác 4.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu
2021년 1월 20일
[최경영의 경제쇼]
KBS 1Radio FM 97.3MHz 월-금 16:05-16:54
출연: 염승환 부장 (이베스트 투자증권)

[0120(수) 오프닝 – 최경영의 경제 오도독]

지난해 3월, 코로나 사태 직전
한국은행의 기준금리는 1.25%였습니다.

지금은 0.5%죠.
이런 저금리가 일상화돼서 지금은 돈 빌려다 쓰고
싼 이자 내는 게 별 부담이 없습니다만.

이렇게 생각해보시죠.
금리가 만약 0.5%에서 다시 1.25% 또는
그 이상으로 올라간다면 어떻게 될까요?
이자 부담만 150%이상 상승한다는 것을 의미합니다.

여기에 자산가격의 거품이 빠지기 시작한다면…
여러 곳에서 파열음이 생길 수 있습니다.

특히 최근 급등한 전세값이 걱정입니다.
저금리로 빌린 전세금. 그 전세금을 바탕으로
자신도 이사를 하거나 투자를 한 집주인.
자산가격의 하락. 전세값 하락.

여기에 과도한 투자로 인한
전세보증금 일부의 상실이 결합되면
심각한 역전세난의 도미노가 발생할 수 있습니다.

한 번 전세 들어가면 2년에서 4년 후 전세보증금을 돌려받죠.

2023년쯤부터 미국의 금리 인상이 예정돼 있고,
시중금리는 그 이전부터 많이 들썩일 겁니다.

코로나19로부터 좀 벗어나면
어쩔 수 없이 너도 나도 부채를 줄여야 하는 시점이 옵니다.
과도한 대출. 조심하시기 바랍니다.
Mở