Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Người Đi Xuyên Tường 2018 - Tường Chấm Hỏi ???
Đạt Trần Văn
Đạt Trần Văn 32.4N theo dõi 59 Videos 1.21TR lượt xem 2018-11-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem55.19N
Thích tỷ lệ 83.1%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 9.03TR - 18.06TR
Tỷ lệ tương tác 0.26%
Thẻ gắn
Giới thiệu