Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Bts making 7 but like always V is so unique
status w writer02
status w writer02 226N theo dõi 736 Videos 358.57TR lượt xem 2021-08-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-30
Tổng số lượt xem41.14TR
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận9.71N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 7.48TỶ - 13.47TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.86%
Thẻ gắn
Giới thiệu