Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Clase 64: Cumbia sobre el mar, parte 2
Clases Prácticas de Acordeón
Clases Prácticas de Acordeón 12.1N theo dõi 84 Videos 1.45TR lượt xem 2020-04-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-26
Tổng số lượt xem10.47N
Thích tỷ lệ 1.94%
Số lần bình luận27
Tỷ lệ lượt xem 86.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.13TR - 3.43TR
Tỷ lệ tương tác 4.52%
Thẻ gắn
CLASES DE ACORDEON tutorial acordeon aprender acordeon acompañamiento acordeon saber tocar acordeon cancion melodia canciones populares MANO IZQUIERDA bajos bajo alternado Acordes menores español jorge notas alternadas ACORDES SEPTIMA ACORDES
Giới thiệu
➡️ Consigue mi libro: "Método de Acordeón" (envío a todo el mundo) aquí: http://bit.ly/2yxfc25
➡️ NUEVO: Método de Acordeón VOLUMEN 2 aquí: http://bit.ly/2yxfc25
➡️ "Escalas y Arpegios para Acordeón" aquí: http://bit.ly/2yxfc25 SIGUEME EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/aprenderacordeon/

Cursos y tutoriales para aprender acordeón fácil, ejercicios y escalas, partituras para tocar canciones en ambas manos.

Clase 64: Cumbia sobre el mar, parte 2
Mở