Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
eating rice with mathi fish gravy and fried fish | Food Eat Taste
Food Eat Taste
Food Eat Taste 3.41N theo dõi 22 Videos 959.54N lượt xem 2018-06-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem278.92N
Thích tỷ lệ 0.27%
Số lần bình luận56
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 10.14TR - 35.51TR
Tỷ lệ tương tác 0.47%
Thẻ gắn
Giới thiệu