Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
살인자가 생존자들에게 집단 따돌림 당하는 밸붕게임
보조배터리
보조배터리 1.67N theo dõi 16 Videos 2.21TR lượt xem 2019-08-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-29
Tổng số lượt xem16.45N
Thích tỷ lệ 0.39%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 7.46TR - 13.46TR
Tỷ lệ tương tác 0.39%
Thẻ gắn
웃긴게임 게임리뷰 웃긴리뷰 웃음리뷰 웃긴영상 dead by daylight 웃긴게임리뷰 스팀게임리뷰 웃긴스팀게임 게임리뷰모음 리뷰모음 베스트코멘트 보조배터리 살인자게임 생존자게임 웃긴게임리뷰모음
Giới thiệu
저 혼자 보기 아까운 웃긴 게임 리뷰들만 모아보았습니다.

같이 웃기 위해 만든 컨텐츠로써,
좋아요와 구독은 영상 제작에 "정말" 큰 힘이 됩니다.

감사합니다.
Mở