Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
내아이를 위한 감정코칭을 해봅시다
자녀교육최경선
자녀교육최경선 1.46N theo dõi 111 Videos 73.96N lượt xem 2021-08-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-10
Tổng số lượt xem129
Thích tỷ lệ 90.9%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 8.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 139.53%
Thẻ gắn
감정코칭 내아이를 위한 감정코칭 육아 양육 최경선 유치원 어린이집 아이가 나를 미치게 할 때 독박육아 아이가 떼를 쓸때 아이때문에 화가 날때 마음을 다스리고 싶을 때
Giới thiệu
전쟁같은 육아를 행복육아로, 내아이를 안전하고 풍요롭게 키워봅시다.
아이는 감정을 행동으로 표현합니다.
아이가 울고 떼를 쓰고 짜증을 내고 소리를 지르는 등 어떤 형태로든 감정을 표현하는 것은 자기의 욕구를 알아달라는 간절한 몸짓입니다.
아이는 시시각각 감정으로 세상과 만나지만 감정을 느끼기만 할 뿐이며,
감정의 정체도 모르고 표현할 수도 없습니다.

아이와 교감하는 감정의 5단계
감정인식하기
감정적 순간을 좋은 기회로 삼기
아이가 감정을 말할 수 있도록 도와주기
아이의 감정을 공감하고 경청하기
아이 스스로 문제를 해결할 수 있도록 하기
함께 해봅시다
Mở