Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이원일 셰프와 최고의 스테이크 조리법 찾기
승우아빠
승우아빠 1.56TR theo dõi 651 Videos 485.67TR lượt xem 2021-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-05
Tổng số lượt xem1.04TR
Thích tỷ lệ 97.3%
Số lần bình luận1.25N
Tỷ lệ lượt xem 67%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 475.9TR - 856.62TR
Tỷ lệ tương tác 2.42%
Thẻ gắn
승우아빠 이원일 승우아빠 이원일 이원일 셰프 승우아빠 셰프 승우아빠 스테이크 스테이크 토마호크스테이크 토마호크 숯불구이 수비드 숯불구이스테이크 숯불구이 스테이크 수비드 스테이크 수비드스테이크 콩피스테이크 콩피 스테이크 리버스시어링 리버스시어링 스테이크 리버스시어링스테이크 스테이크 리버스시어링 승우아빠 리버스 시어링
Giới thiệu
#승우아빠 #이원일 #스테이크
오늘은 네가지 방법으로 조리한 토마호크 스테이크중에
가장 맛있다고 생각되는 녀석을 찾아내 보았습니다
리버스시어링 / 숯불구이 / 수비드 / 오일콩피 입니다
과연 스테이크들은 어떤 차이가 있을까요
먹요정 이원일 셰프님과 함께합니다

✔️ 트위치 생방송 https://www.twitch.tv/swab85
✔️ 네이버 팬카페 https://cafe.naver.com/swab
📪 문의 [email protected]
🎁 택배수령주소 :
서울시 용산구 서빙고로 17 센트럴파크타워, 30층 샌드박스 "승우아빠"
냉장 보관이 불가능하기 때문에 식품류는 수령이 불가능합니다
Mở