Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2021 07 22 새벽 예배
수원명성교회
수원명성교회 1.35N theo dõi 1414 Videos 313.26N lượt xem 2021-07-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem233
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 17.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 91N - 182N
Tỷ lệ tương tác 9.44%
Thẻ gắn
수원명성교회 대한예수교장로회 유만석목사 유만석목사님 주일예배 저녁예배 수요예배 금요기도회 하늘마음찬양단 홀리워십찬양단 호산나찬양단 소울프레이즈 명성금요찬양단 명성교회 교회 설교
Giới thiệu
수원명성교회
담임목사 : 유만석 목사
홈페이지 http://www.smspc.org/
카카오톡 채널 https://pf.kakao.com/_AjqUj

온라인 계좌
우리은행 1005-402-009473

-예배 안내-
주일1부 : 오전 7:00
주일2부 : 오전 9:00
주일3부 : 오전 11:20
주일4부 : 오후 2:00
각 청년예배: 4부예배 후
주일저녁 : 저녁 7:00

태ㆍ영아부 오전 11:10
유아부 오전 9:00 / 오전 11:10
유치부 오전 9:00 / 오전 11:10
아동부 오전 9:00 / 오전 11:10
중등국 오전 11:10
고등국 오전 9:00

영어예배부
학생아동부 오전 11:10

새벽기도회
오전 5:30

수요예배
오전 10:30 / 오후 7:30

금요예배
저녁 9:00

목요찬양집회
저녁 7:30
Mở