Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
실패작 집짓는 스티브모드 #Shorts
악어야
악어야 2.41N theo dõi 910 Videos 825.44N lượt xem 2021-10-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-27
Tổng số lượt xem43.45N
Thích tỷ lệ 1.62%
Số lần bình luận19
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 19.74TR - 35.58TR
Tỷ lệ tương tác 2.05%
Thẻ gắn
#Shorts Shorts
Giới thiệu
#Shorts

가능하긴하겠지만 좌표값 노가다라던가..
수많은 테스트가 필요할거같기에 빠른 포기...
Mở