Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
제발 전 부치는데 힘쓰지 마세요! 누가 힘들게 전 부쳐요 이런 초간단 맛있는 전이 있는데
이 남자의 cook
이 남자의 cook 1.35TR theo dõi 568 Videos 250.11TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-27
Tổng số lượt xem648.57N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận470
Tỷ lệ lượt xem 48%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 295.09TR - 531.16TR
Tỷ lệ tương tác 2.57%
Thẻ gắn
명절 전 부치는법 맛살 요리 어묵 요리 팽이버섯 요리 맛살전 전 종류 깻잎전 크래미 요리 추석 음식 명절 음식 이 남자의 명절 음식
Giới thiệu
올 추석에는 초간단 전으로 쉽게 쉽게 해요
제발 전 부치는데 힘쓰지 마세요
이런 초간단 맛있는 전도 있어요


이 남자의 cook 까페 : https://cafe.naver.com/tmc09


+++ 계량 : 밥스푼, 티스푼, 계량컵(200ml)+++
크래미
어묵(어묵탕용)
팽이버섯
깻잎
홍고추
계란
소금
식용유#깻잎전
#맛살요리
#전부치는법
#팽이버섯요리
#어묵요리
Mở