Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이 농막 불법이죠??!
정우하우징
정우하우징 13.8N theo dõi 95 Videos 2.49TR lượt xem 2021-09-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem4.12N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 29.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.86TR - 3.36TR
Tỷ lệ tương tác 3.18%
Thẻ gắn
농막 6평농막 농막주택 농가주택 농막가격 농막불법 불법농막 농막특징 완벽농막 농막설치 농막제작 정우하우징 컨테이너 농막사용
Giới thiệu
농막 자체는 불법이 아닙니다.
전수 조사를 마친 원주, 양평, 가평등 대부분의 지자체에서 점검 및 확인을 마친 농막으로 문제없이 사용가능합니다.

홈페이지: https://jwcnc.imweb.me/ 정우하우징
전시장 위치: 경기도 이천시 모가면 송곡리 206-25번지
연락처: 1566-0158
Mở