Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
나의 강아지들의 사회성을 조금 보여드릴게요(요크셔와 말라뮤트) ㅣ소형견과 대형견
힐링강아지'설렘'
힐링강아지'설렘' 37.6N theo dõi 397 Videos 14.81TR lượt xem 2021-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-19
Tổng số lượt xem8.31N
Thích tỷ lệ 99.8%
Số lần bình luận107
Tỷ lệ lượt xem 22.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 3.77TR - 6.8TR
Tỷ lệ tương tác 22.48%
Thẻ gắn
강아지 사회성 반려견 사회성 강아지 사회성 훈련 대형견 사회성 훈련 강아지 사회성 훈련방법 강아지 간식주기 강아지와 아기 친해지기 사랑하는 아기와 강아지 보모견 강아지 유튜버 예쁜 강아지 강아지 기억력 대형견과 아기 태교 육아 브이로그 소형견 대형견 요크셔테리어 알래스칸 말라뮤트 소형견 대형견 강아지 입양 강아지 짖는소리 강아지 배변훈련 강아지 목욕 소형견 종류 소형견 키우는 비용 소형견 사료 대형견 애교 대형견 미용 대형견 종류 대형견 산책 대형견 입양 알래스칸 말라뮤트 새끼 알래스칸 말라뮤트 미용 알래스칸 말라뮤트 크기 다견가정 훈련 다견가정 질투 다견가정 공간분리 다견가정 서열 다견가정 배변훈련 반려견 이별 반려견 음악 반려견 죽음 반려견 입양 무지개다리 유기견 입양 유기견 구조 강아지 치석
Giới thiệu
뉴스에 심심치 않게 나오는 개에게 물렸다는 뉴스들!
공격적인 개들의 이유는 뭘까요?! 반려견의 사회화가 중요시되고 있는 요즘 대단하진 않지만 제 자식 같은 강아지들 '설렘'이들의 사회성을 잠시 보여드리겠습니다.

문의사항: [email protected]

#강아지사회성
#강아지사화성훈련
#대형견사회성훈련
#공격적인강아지
#겁많은강아지
#아기와강아지
#아기와대형견

#Music provided by 브금대통령
Track : 감성, 서정,귀여운 BGM 모음 - https://youtu.be/hgNrf9QqAA0
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)