Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
새로운 장난감 받고, 애착인형에게 한 깜짝 놀랄 아기 반응 🐰 #shorts #sorry
LEYLEE레이
LEYLEE레이 16.9N theo dõi 260 Videos 4.75TR lượt xem 2022-04-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-14
Tổng số lượt xem957
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 5.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 432.25N - 500.5N
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
애착인형 아기의 쏘리 토이스토리 디즈니
Giới thiệu
토이스토리를 아주 재밌게 보고 좋아해서
주인공들을 선물해줬어요
새로운 장난감에 정신이 팔려 엄마말도 안들리고
애착 토끼 인형도 내챙겨 쳤지 뭐예요
그러곤 한참 후, 잘때가 되서야 토끼인형을 만났는데
갑자기 쏘리 쏘리 쏘리를 하더라구요
속상해하는 토끼 기분을 알았나봐요🐰
#생후844일 #레이의봄
Mở