Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
죠죠 ASB 푸치 VS 푸고 20160517
뇌명
뇌명 443 theo dõi 131 Videos 364.8N lượt xem 2016-05-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem21.74N
Thích tỷ lệ 0.56%
Số lần bình luận107
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 9.89TR - 17.81TR
Tỷ lệ tương tác 5.48%
Thẻ gắn
Giới thiệu
JOJO ASB - Pucci vs Fugo

Thank you for watching
Mở