Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
VideoSpot "Sulla buona strada" (subject Aldo Montano)
TuBeviIoGuido
TuBeviIoGuido 0 theo dõi 3 Videos 3.35N lượt xem 2009-11-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.91N
Thích tỷ lệ 0.31%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0
Kém
Ứớc tính giá trị video 341.25N - 637N
Tỷ lệ tương tác 0.31%
Thẻ gắn
Drink Drive Tu Bevi Io Guido Patente Ebrezza Etilometro Sicurezza Stradale Firenze Aldo Montano
Giới thiệu
Spot Video sulla sicurezza stradale a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con testimonial lo schermidore Aldo Montano
Mở