Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
그림책 읽어드립니다 | 『엄마가 간다』 김진미 글·그림 - 걱정쟁이 엄마와 씩씩한 아이의 모험 이야기
길벗어린이
길벗어린이 10.3N theo dõi 197 Videos 3.48TR lượt xem 2022-08-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-22
Tổng số lượt xem5.03N
Thích tỷ lệ 0.83%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 48.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.27TR - 4.09TR
Tỷ lệ tương tác 1.43%
Thẻ gắn
Giới thiệu
오늘은 유치원 소풍날!
넘어질라, 다칠라 걱정투성이 엄마가 간다!

《엄마가 간다!》는 언제나 아이 걱정뿐인 엄마가 아이의 소풍 도시락을 전달하기 위해 동물원에 가면서 벌어지는 일들을 재미나게 그려 낸 그림책입니다.

아이를 키우는 보통의 엄마들이 흔히 하는 걱정들을 기발한 상상으로 담아 그림책을 보는 부모님에게는 공감과 위로를 주고, 눈물 날 정도로 유쾌한 엄마의 모험은 아이들에게 보는 즐거움을 줍니다.

화사하고 선명한 색감으로 더욱 생동감 있게 표현된 걱정쟁이 엄마와 씩씩한 아이의 기상천외한 모험 이야기를 《엄마가 간다!》에서 만나 보세요!

_____________

《엄마가 간다!》 자세히 보기
https://han.gl/glEiU

_____________
#그림책읽어주는 #영상 #재생목록 #저장하기 #꾹
#그림책만드는 #길벗어린이 #책튜브 #북튜브 #부모님이먼저읽고 #검증된 #읽어야할책
#책큐레이팅 #전연령 #온세대 #함께읽는 #메시지 #스토리 #그림책
Mở