Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
성경만화 신약 1편 @@@어린이용이 아닙니다. 기독교인들이 드라마 같이 재미있게 보고 들는 성경만화 + 성경통독 + 성경을 완벽하게 이해 !
월드선교회 TV
월드선교회 TV 123 theo dõi 40 Videos 11.79N lượt xem 2020-01-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem386
Thích tỷ lệ 2.85%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 182N - 295.75N
Tỷ lệ tương tác 5.44%
Thẻ gắn
성경 성경만화 만화성경 성경듣기 듣는성경 신약성경 신약 성경통독 성경읽기 에니메이션 설교
Giới thiệu
어린이용이 아닙니다.....성경을 만화로 만들어서 누구든지 드라마 같이 재미있게 보고 들으면 남녀노소의 일반신도 그리고 집사, 권사, 장로, 성경교사, 목회자, 신학자 등등의 모든 분들이 짧은 시간안에 성경을 완전 통독할 수 있도록 해줍니다.
Mở