Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
주르르 사망 - 주르르 연애 시뮬레이션 2화 (완)
왁타버스 WAKTAVERSE
왁타버스 WAKTAVERSE 259N theo dõi 503 Videos 68.6TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem103.45N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận541
Tỷ lệ lượt xem 39.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 47.04TR - 84.72TR
Tỷ lệ tương tác 7.77%
Thẻ gắn
우왁굳 왁굳 왁두 왁카데미 마크 마인크래프트 마인크래프트 집짓기 마인크래프트 건축 마크 집짓기 마크 건축 건축콘테스트 왁트모르즈비 건축팀배틀 미니모르즈비 이세돌 이세계 아이돌 버튜버 버츄얼 아이돌 노래 음악 커버 아이네 비챤 릴파 징버거 고세구 주르르 우타이테 보컬로이드 utaite vocaloid 메타버스 metaverse 왁타버스
Giới thiệu
주르르 사망 - 주르르 연애 시뮬레이션 2화 (완)

[이세계 아이돌 생방송 보러가기]

아이네 : https://www.twitch.tv/vo_ine
비챤 : https://www.twitch.tv/viichan6
릴파 : https://www.twitch.tv/lilpaaaaaa
징버거 : https://www.twitch.tv/jingburger
고세구 : https://www.twitch.tv/gosegugosegu
주르르 : https://www.twitch.tv/cotton__123[왁타버스 채널은]

1. 우왁굳의 서브채널로 본채널에 아쉽게 올라가지 못한 영상들이 올라옵니다.
2. 이세계아이돌 이나 고정멤버들의 비하인드 스토리가 올라옵니다.
Mở