Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
갓겜을 만들기 위해 게이머들을 속인 개발자의 속임수들
청원이
청원이 392N theo dõi 309 Videos 178.86TR lượt xem 2021-06-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-27
Tổng số lượt xem224.29N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận401
Tỷ lệ lượt xem 57.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 102.03TR - 183.68TR
Tỷ lệ tương tác 3.4%
Thẻ gắn
청원이 게임 개발자 비하인드 묘수 비밀 헤일로 다크소울 오버워치 마리오카트 특이힌 에피소드 신기한
Giới thiệu
매주 화,금 6시 영상 업로드
매주 일,화 8시 트위치 생방송 진행중입니다!

안녕하세요 여러분의 청정한 게임 유튜버 청원입니다!
다양한 게임관련 영상을 주 1~2회 업로드합니다
순위나 내용은 제 주관대로 넣었으니 참고 해주시고
스포일러에도 주의해주세요!

소재 요청이나 피드백이있다면 댓글로 알려주세요 ㅎㅎ

좋아요와 구독, 응원의 말씀은 저에게 힘이된답니다

0:00 도입부
0:38 1. 오버워치의 사운드
2:48 2. 몰래 도와주는 장치
4:28 3. 게임 속 확률
5:46 4. 잘 하는 유저를 견제하는 장치
7:24 5. FPS의 조준점 위치
9:22 마무리
Mở