Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Spring Ontario Lake King salmon fishing
Crazy Steelheader
Crazy Steelheader 385 theo dõi 66 Videos 63.47N lượt xem 2019-05-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem15.25N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận24
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.77TR - 5TR
Tỷ lệ tương tác 2.01%
Thẻ gắn
niagara fishing adventure king salmon salmon fishing ontario fishing charter boat spring king salmon canada fishing toronto fishing 캐나다 낚시 토론토 낚시 레이크 온타리오 킹 샐먼 킹 샐먼 낚시
Giới thiệu
Ontario Lake charter boat fishing. We made great king salmon fishing trip. Thanks to captain Aldo.
Mở