Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[삼일예배] 영적생활119 (이기는 생활) 2021-06-09 [연세중앙교회 윤석전 목사]
연세중앙교회 Yonsei Central Baptist Church
연세중앙교회 Yonsei Central Baptist Church 97.3N theo dõi 6468 Videos 57.43TR lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.73N
Thích tỷ lệ 95.3%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.68TR - 3.04TR
Tỷ lệ tương tác 3.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu
[엡 6:10~13]

10 종말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고
11 마귀의 궤계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라
12 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라
13 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라

▶ 연세중앙교회 유튜브 채널 구독
https://www.youtube.com/channel/UCxpCUGw1ESBlYWrI57RqoGg?sub_confirmation=1

▶ 연세중앙교회 홈페이지
http://www.yonsei.or.kr

▶ 연세중앙교회 온라인방송국(YBStv)
http://www.ybstv.com

* 연세중앙교회 온라인방송국 - YBStv 홈페이지에 오시면 더 많은 말씀과 찬양을 보실 수 있습니다.
* 매주 주일 예배 실황을(주일2부예배 오전 9:40, 주일3부예배 오후 12:50) 직접 보실 수 있습니다.
* Live Casting / English, Chinese, Japanese // Only 2nd Sunday Service

기독교 한국침례회 연세중앙교회는 성경말씀 중심의 교회로서 하나님을 섬기며, 성령의 역사를 통하여 주님의 명령을 수행하고자 오늘도 숨가쁘게 움직이고 있습니다.
Mở