Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
A Vida Em Duas Mãos | Com Meu Irmão Painzeiro |
ANDRÉ PAINZEIRO
ANDRÉ PAINZEIRO 5.97N theo dõi 7 Videos 197.44N lượt xem 2019-06-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.53N
Thích tỷ lệ 7.48%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 42.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 455N - 819N
Tỷ lệ tương tác 11.42%
Thẻ gắn
A Vida Em Duas Mãos | Com Meu Irmão Painzeiro |
Giới thiệu
A Vida Em Duas Mãos | Com Meu Irmão Painzeiro |

A Vida Em Duas Mãos | Com Meu Irmão Painzeiro |

A Vida Em Duas Mãos | Com Meu Irmão Painzeiro |
Mở