රයිස් කුකර් එකේ හරි ලේසියෙන් චිකන් බිරියානියක් හදමු | (ENG sub) Chicken Biriyani in Rice Cooker
Bandi Full
338N theo dõi 238 Videos28.89TR lượt xem· 2021-05-05