Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
팔만대장경 인경책 1,270권 햇볕 쬐는 이유는? | 팔만대장경 인경책, 빛과 바람을 만나다
문화유산채널[K-HERITAGE.TV]
문화유산채널[K-HERITAGE.TV] 166N theo dõi 1867 Videos 39.76TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem2.29N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 1.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.02TR - 1.86TR
Tỷ lệ tương tác 6.27%
Thẻ gắn
문화유산채널 헤리티지채널 http://www.k-heritage.tv 문화재 문화유산 Cultural Heritage korea korean heritage korean history heritage channel korean culture 문화재청 한국문화재재단 다큐멘터리 역사 교육 영상 Korea KoreanCulture KoreanHeritage 포쇄 합천해인사 팔만대장경 팔만대장경인경책 인경본 부식 충해 방지
Giới thiệu
합천 해인사에 보관돼있는 1,270권의 팔만대장경 인경책!
팔만대장경과 함께 보관된 이 인경책이 햇빛을 쐬러 나온 이유는?
바로 빛을 쬐고, 바람에 말려 습기를 제거하면서 부식과 충해를 방지하기 위해서입니다!
이것을 바로 ‘포쇄’라고 하며, 선조들의 지혜를 엿볼 수 있는 전통문화입니다
해인사 인경책 123년 만의 외출! 볕과 바람에 말리는 '포쇄' 행사 현장을 소개합니다.
---------------------------------------
문화유산채널 공식 홈페이지 http://www.k-heritage.tv
문화유산채널 공식 블로그 https://blog.naver.com/k-heritagetv
문화유산채널 공식 인스타그램 https://www.instagram.com/kheritagetv
문화유산채널 공식 페이스북 https://www.facebook.com/k.heritage.tv

#포쇄 #합천해인사 #팔만대장경 #인경책 #인경본 #부식 #충해 #방지 #팔만대장경 #문화유산채널 #Korea #KoreanCulture #KoreanHeritage
Mở