Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Copycat meme [roblox adopt me] {Tasmanian tiger}
catty and rosie
catty and rosie 85.4N theo dõi 562 Videos 35.34TR lượt xem 2021-03-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem185.87N
Thích tỷ lệ 2.96%
Số lần bình luận1.37N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 16.9TR - 47.34TR
Tỷ lệ tương tác 10.33%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Ft
Tasmanian tiger
bacon hair (girl)
unicorn
diamond ladybug
robo dog
Cerberus
golden rat
owl

🎥Apps used/aplikasi yg digunakan🎥:
Flipaclip (premium) ibits paint x KineMaster capcut and MP3 Converter

fps 16

🕒time taken/Waktu yang dibutuhkan🕒:
10 Hours / 10 jam

🗨️Social media/sosial media🗨️:
Instagram : i don't have / aku tidak punya
discord : i don't have / aku tidak punya
Facebook : i don't have / aku tidak punya
tic toc : i don't have / aku tidak punya
i just have YouTube / aku hanya punya YouTube


🇺🇸
✔️- I allow u to take my vid in top 10
❌- I don't allow u to trace me
❌- I don't allow u to steal my vid
❌- I don't allow u to reupload my vid

🇲🇨
✔️- aku mengizinkan kalian mengambil video saya di top 10
❌- aku tidak mengizinkan kalian menjiplak saya
❌- aku tidak mengizinkan kalian mencuri video saya
❌-aku tidak mengizinkan kalian meng-upload Kembali video sayaoutro https://youtu.be/-kwTJS0lAcY


If you want to send fan art You can upload in your YouTube channel

✨Thx for watching ✨
✨terimakasih sudah nonton✨

#Animationmeme 🐾
#robloxadoptme 🐾
#Flipaclip 🐾
Mở