Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
グーとスー 二人は仲良し
Cronkhite go
Cronkhite go 131 theo dõi 19 Videos 195.38N lượt xem 2018-02-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-27
Tổng số lượt xem158.28N
Thích tỷ lệ 0.38%
Số lần bình luận24
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 115.2TR - 210.27TR
Tỷ lệ tương tác 0.53%
Thẻ gắn
Giới thiệu
NHK お母さんといっしょ
Mở