Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[목안마기] 라고 부르기엔 온 몸 곳곳을 다 마사지해주네! 이거 완전 효자템!
제니
제니 114 theo dõi 66 Videos 110.41N lượt xem 2019-07-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-27
Tổng số lượt xem96
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 84.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 32.29%
Thẻ gắn
안마기 목안마기 전신안마기 온열안마기 소혀안마기 지압기 시원한안마기 매우시원해 허리안마기 마사지기 허리마사지기 홈마사지 셀프마사지 암바아니고안마 홈템 숙면 승모근빠잇 거북목안녕
Giới thiệu
너무나 마음에 드는 안마기를 발견했습니다!
따끈하게 지져주기도 하고요~ 원하는 부위에 수동으로 옮겨줘야 하는 단점이 있지만 완전 시원하거든요!

이 영상은 유료광고를 포함하고 있습니다.
Mở