Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
1740. 새로운 곳에서 인맥을 만들려면 어떻게 해야 할까요?
법륜스님의 즉문즉설
법륜스님의 즉문즉설 1.07TR theo dõi 1815 Videos 698.07TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-30
Tổng số lượt xem137.19N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận148
Tỷ lệ lượt xem 12.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 62.42TR - 112.36TR
Tỷ lệ tương tác 3.93%
Thẻ gắn
불교 즉문즉설 법륜스님 정토회 buddha buddhism pomnyun 스님의주례사 엄마수업 깨달음 기도 수행 답답하면물어라 법륜 스님 새로운100년 Buddhahood Gautama Buddha 인맥 친구 낯선곳 익숙한곳 새로운곳 불안
Giới thiệu
#인맥 #낯선곳 #익숙한곳

정토불교대학 https://www.jungto.org/edu/junior/
정토회 http://www.jungto.org
행복학교 https://hihappyschool.com/

새로운 곳에서 인맥을 만들려면 어떻게 해야 할까요?
Mở