Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
모두 꽝칠때 탈출방법은 하나
달빛소류지붕어낚시
달빛소류지붕어낚시 30.1N theo dõi 409 Videos 23.16TR lượt xem 2021-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem11.28N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận51
Tỷ lệ lượt xem 37.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.11TR - 9.23TR
Tỷ lệ tương tác 7.52%
Thẻ gắn
붕어낚시 탐색낚시 조행기 월척 달빛소류지 fishing 찌올림 밤낚시 취미생활 참붕어낚시 토종붕어 crucian carp 민물낚시 대물낚시 떡밥낚시 4짜붕어 대물붕어
Giới thiệu
달빛소류지 붕어낚시 전남 영광으로 저녁 짬낚을 다녀왔습니다
낚시터에서 만난 구독자님께서 아침에 나오셨다는데 해질녘까지 꽝이라는 말을 듣고 전략을 바꿔 편한낚시에서 부지런한 낚시로~
배신없는 부지런한 낚시!!!
Mở