Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
계량컵 없이 라면 물 잘 맞추는 방법 #shorts
백종원의 요리비책 Paik's Cuisine
백종원의 요리비책 Paik's Cuisine 5.26TR theo dõi 375 Videos 597.73TR lượt xem 2021-05-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem4.37TR
Thích tỷ lệ 87.4%
Số lần bình luận1.71N
Tỷ lệ lượt xem 83.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.99TỶ - 3.58TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.28%
Thẻ gắn
백종원 라면 #shorts 라면물
Giới thiệu
라면봉지를 이용하면 쉽고 간단하게 라면 물을 맞출 수 있습니다! #shorts
Mở