Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Painting a Rainy Day / 4 Million Water Drops
Jay Lee Painting
Jay Lee Painting 4.93TR theo dõi 732 Videos 922.94TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-07
Tổng số lượt xem6.08TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2.32N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.32TỶ - 2.21TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.03%
Thẻ gắn
painting drawing draw paint art how to acrylic easy simple creative
Giới thiệu
Acrylic Painting - JayLee - How to paint with acrylic / Painting Techniques
---------------------------------------------------
❖ Channel Membership :
Please become a member of my channel. You can buy me a cup of coffee, and push me to create more videos.
---------------------------------------------------
Jay Lee is a painting youtuber. He paints beautiful world on the canvas, and share videos for you and everyone. Put Jay's painting in your space, and make world beautiful.
❖ Jay Lee Store :
https://teespring.com/stores/jayartpainting
❖ Patreon : https://www.patreon.com/jayartpainting
❖ PayPal Donation : paypal.me/jayartpainting
---------------------------------------------------
Jay Lee는 한국인 그림 유튜버 입니다. 캔버스에 그림을 그리고 영상으로 만들어 사람들에게 공유합니다. 최근에 한국인분들 유입이 많아져서 기분이 좋네요. 감사합니다.
여러분의 공간에 Jay의 그림을 놓아 아름답게 만들어보세요.
(亚克力画)
Jay Lee 是住在台灣的韓國人,一位畫畫的YouTuber。在畫布上繪製美麗的世界,並用影片的方式分享給大家。把Jay的畫放在你的空間裡,讓世界更美麗。
❖ Jay Lee Store :
https://teespring.com/stores/jayartpainting
---------------------------------------------------
❖ Music
Meditation Impromptu by Kevin MacLeod
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100161
http://incompetech.com/
---------------------------------------------------
❖ Contacts
E-mail : [email protected]
........................................................
Mở