Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Pingu turns red 붉은핑구
좌파빨갱이
좌파빨갱이 3N theo dõi 1 Videos 2.95N lượt xem 2019-12-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.59N
Thích tỷ lệ 7.9%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 86.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.18TR - 2.11TR
Tỷ lệ tương tác 10.6%
Thẻ gắn
Giới thiệu
全世界的无产者, 联合起来!
자, 이제 시작해볼까?
Mở