Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
NS《超級瑪利歐3D世界+狂怒世界》#4 - 世界6~世界7(城堡關)
YK打電動
YK打電動 1.39N theo dõi 1483 Videos 812.57N lượt xem 2022-01-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-21
Tổng số lượt xem50
Thích tỷ lệ 2%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 2%
Thẻ gắn
games twitch
Giới thiệu
歡迎到我的Twitch頻道 https://www.twitch.tv/ykplaygame 觀看實況
0:00 影片開始,找世界6星星&印章
9:00 世界6-1的印章位置
26:20 世界6-3的印章位置
29:50 攻略世界7(城堡關)
1:04:30 繼續攻略世界7
1:52:48 去新的關卡看一下
1:56:00 收集世界7星星&印章
2:22:45 攻略世界8(庫巴關)
Mở