Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
우주로 가는 추진제 탱크를 만들다. 아파트 17층 높이 누리호 두께 2mm 추진제탱크
News event 뉴스이벤트
News event 뉴스이벤트 1.16N theo dõi 383 Videos 10.4TR lượt xem 2021-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-13
Tổng số lượt xem773
Thích tỷ lệ 97.2%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 66.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 341.25N - 637N
Tỷ lệ tương tác 11%
Thẻ gắn
누리호 한국항공우주연구원 누리호 발사 미사일 로켓 우주 연구 전쟁 과학 추진제 탱크
Giới thiệu
더 가볍고 더 높게 우주로 향해야 하는
한국형발사체 누리호!

컴퓨터 시뮬레이션으로도 없는 정확도를 구현하기 위해
수많은 시행착오를 겪어서 만들어진 누리호의 중심 '추진제 탱크'

최소 두께 2mm, 지상에 없는
우주로 가는 추진제 탱크를 만들다.

출처 : [한국항공우주연구원]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)