Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
80cm 찌도 몸통을 찍는 침봉돌 채비로 예민한 향붕어 낚시
크크민TV
크크민TV 180N theo dõi 323 Videos 65.77TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem38.94N
Thích tỷ lệ 92.6%
Số lần bình luận78
Tỷ lệ lượt xem 21.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 17.72TR - 31.87TR
Tỷ lệ tương tác 2.55%
Thẻ gắn
낚시 붕어낚시 침봉돌채비 붕어낚시채비 침봉돌 물컹 잡이터 손맛터 찌올림 붕어찌올림 붕어낚시찌올림 붕어낚시영상 찌올림영상 붕어채비 붕어채비하는법 피쉬앤피플 붕어낚시하는법 잡이터찌올림 유료낚시터
Giới thiệu
오늘은 화성의 한 잡이터로 붕어낚시를 왔다. 일교차가 심한 요즘 아침 일찍 조과가 괜찮다고 하여 찾아왔다. 오늘 사용할 채비는 피쉬앤피플에서 나온 침봉돌 채비인데 봉돌 하단에 침이 달려있다. 이 침이 바닥에 박혀서 이물감을 주고 그 이물감으로 인해 더 큰 입질, 적극적인 입질을 유도하는 채비다. 향붕어의 경우에는 입질이 예민해서 수심이 깊은곳에서는 특히 입질을 받기가 힘들다. 물 속에서 미끼를 건드려도 찌는 안 움직이는 경우가 있기 때문이다. 그런데 이 채비는 큰 입질을 유도하는 채비라 잡기가 수월하다. 그리고 오늘 사용한 찌는 80cm로 긴 찌다. 그럼에도 불구하고 찌를 다 올리는 경우가 많았다. 처음 사용하는 채비였는데 너무 재미있게 손맛, 눈맛을 보았다

#낚시 #붕어낚시 #침봉돌
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)