Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[삼성 iD 카드] iD ENERGY/EV(30’’)편
삼성카드 Samsung Card
삼성카드 Samsung Card 124N theo dõi 621 Videos 227.96TR lượt xem 2022-07-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-05
Tổng số lượt xem1.29TR
Thích tỷ lệ 0%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 587.4TR - 1.05TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.01%
Thẻ gắn
Giới thiệu
당신이 누구든
취향, 라이프 알아서 맞춰주는
진짜 나를 담은 iD

주유도, 충전도 부담 없이
삼성 iD ENERGY 카드
삼성 iD EV 카드

SAMSUNG CARD

▶ 자세히 보기 : http://q.samsungcard.com/SHOWROOM

- 연회비 : 삼성 iD ENERGY 카드 2만원, 삼성 iD EV 카드 1만 5천원
- 연체이자율 : 회원별·이용상품별 정상이자율 + 3%p(최고 연 20.0%)
ㆍ연체 발생 시점에 정상이자율이 없는 경우 아래와 같이 적용
① 일시불 거래 연체 시 : 거래 발생 시점의 최소 기간(2개월) 유이자할부 이자율
② 무이자할부 거래 연체 시 : 거래 발생 시점의 동일한 할부 계약기간 유이자할부 이자율
- 금융상품 이용 전 상품설명서, 홈페이지, 약관을 통해 이용조건을 확인해 주시기 바랍니다.
- 신용카드 발급이 부적정한 경우(개인신용평점 낮음 등) 카드 발급이 제한될 수 있습니다.
- 카드 이용대금과 이에 수반되는 모든 수수료를 지정된 대금 결제일에 상환합니다.
- 금융소비자는 해당 상품 또는 서비스에 대하여 설명을 받을 권리가 있습니다.
- 상환 능력에 비해 신용카드 사용액이 과도할 경우 귀하의 개인신용평점이 하락할 수 있습니다.
- 개인신용평점 하락 시 금융거래 관련된 불이익이 발생할 수 있습니다.
- 일정 기간 원리금을 연체할 경우, 모든 원리금을 변제할 의무가 발생할 수 있습니다.
- 여신금융협회 심의필 제 2022 - C1h - 05038호 ( 2022.06.24 )

#삼성iD카드 #삼성iDENERGY카드 #삼성iDEV카드
#진짜나를담은iD #CREATEMYUNIVERSE #MYUNIVERSE
Mở