Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
asmr with flowers (various sounds, rambling)
Sleepover ASMR
Sleepover ASMR 41 theo dõi 11 Videos 6.32N lượt xem 2019-05-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem137
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 8.03%
Thẻ gắn
ASMR flower flowers flower ASMR ASMR with Flowers soft spoken ASMR rambling rambling ASMR ASMR ramble random triggers ASMR random triggers glass tapping glass tapping ASMR fabric sounds Fabric sounds ASMR seed packets seed packets ASMR Sleepover ASMR green screen ASMR soft-spoken ASMR talking ASMR
Giới thiệu
I wanted to put flower pics behind me, but the video looked better without them. Hope you enjoy - I want to try doing more of these less edited videos because they're easier to do and I also like to talk
Mở