Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Toni Childs Many Rivers To Cross
darthsant
darthsant 432 theo dõi 20 Videos 379.42N lượt xem 2014-03-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem112.87N
Thích tỷ lệ 0.68%
Số lần bình luận51
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 20.54TR - 36.96TR
Tỷ lệ tương tác 1.13%
Thẻ gắn
Giới thiệu