Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
미국과 유럽에 비해 약해지고 있는 한국과 대만 [너튜브PB 최경진의 퀵시황]_STEPS
성공투자로 이끄는 계단, STEPS
성공투자로 이끄는 계단, STEPS 102N theo dõi 403 Videos 7.9TR lượt xem 2021-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem6.15N
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận32
Tỷ lệ lượt xem 6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.79TR - 5.02TR
Tỷ lệ tương tác 10.63%
Thẻ gắn
투자전략 매크로 주식투자앱 STEPS LIFEPLUS 한화투자증권 Steps 한화 Hanwha 김일구 김일구의쩐쟁 Money 투자접골 전쟁 쩐쟁 머니 주식 부자 여의도 Straegist 투자 금융 국내외시황 주식투자 투자앱 증권 리서치 이코노미스트 경제 증시 전망 예측 성공투자로이끄는계단steps 스텝스 2021년주식시장 2021년 2021년주식투자 2021년투자 2021년주식 너뷰트PB최경진의퀵시황 최경진 홍승환 지점PB 최경진PB 홍승환PB 영업점PB 통화정책 FPMC 미국 중국 대만
Giới thiệu
PB 최경진이 전하는 주식 퀵 시황
[너튜브PB 최경진의 퀵시황]_STEPS
매일 주식 마감 시황과 주요 섹터를 빠르고 깊이 있게 분석하여 투자의 인사이트를 전달해 드립니다.
궁금하신 내용이나 건의 사항은 댓글로 달아 주세요.
항상 구독자분들과 소통하는 STEPS TV가 되겠습니다.

00:00 오프닝
00:30 오늘 시장 이슈는?
03:44 다음주 미국 연준 통화정책 회의에 대한 관망세가 있을까?
06:02 환율 상승, 금리 스프레드는?

2021년 7월 23일 촬영

성공투자로 이끄는 계단, STEPS를 통해 더 나은 투자 생활을 시작하세요!
구독 좋아요 GoGo!

#STEPS #너튜브PB최경진의퀵시황 #주식투자
#LIFEPLUS #한화투자증권 #Steps #스텝스 #한화 #Hanwha
#최경진 #MoneyWar #Money #투자접골 #쩐 #전쟁 #쩐쟁 #돈 #머니 #주식 #부자 #여의도 #Strategist #투자 #주식시장 #금융 #국내외시황 #주식투자 #투자앱 #증권 #리서치 #이코노미스트 #경제 #증시 #전망 #예측 #투자전략 #매크로 #주식투자앱 #지점PB #영업점PB #최경진PB #데일리국내시황 #국내시황 #김일구의쩐쟁 #성공투자로이끄는계단STEPS

※ 이 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
※ 이 금융투자상품은 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
※ 당사는 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며 투자자는 투자에 앞서 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
※ 주식수수료는 온라인 주식거래 MTS기준 0.15%이며, 기타 자세한 사항은 홈페이지 등을 참고하시기 바랍니다.
※ 당사 콘텐츠는 투자정보 등의 대외 제공에 관한 당사의 내부통제기준을 준수하고 있습니다.
※ 당사 콘텐츠는 개별종목에 대한 추천 아니며 투자판단의 최종 책임은 고객 본인에게 있습니다.
※ 어떠한 경우에도 콘텐츠에서 제공되는 내용이 고객의 투자결과 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
※ 당사 콘텐츠는 투자자의 투자를 돕기 위해 제작된 당사의 저작물이며 어떠한 경우에도 복사, 전송, 변형될 수 없습니다.
※ 한화투자증권 준법감시인 심사필 제2021-710호(2021.07.23-2022.07.22)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)