Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
수제초콜릿 Amazing Chocolate Making Process, Chocolate Master - Chocolate Factory in Korea
FoodyTrip 푸디트립
FoodyTrip 푸디트립 951N theo dõi 372 Videos 334.55TR lượt xem 2020-06-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem22.32TR
Thích tỷ lệ 94%
Số lần bình luận9.22N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 10.15TỶ - 11.78TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.59%
Thẻ gắn
street food korean street food 길거리음식 korean food 김보람 초콜릿 Chocolate Making Process Chocolate
Giới thiệu
😋 Chocolate Making Process, Chocolate Master / Kimboram Chocolate
달인의 100% 수제 초콜릿 만들기 / 김보람 초콜릿
Mở