Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
예술의 미래를 만나는 방법?
널 위한 문화예술
널 위한 문화예술 237N theo dõi 210 Videos 11.01TR lượt xem 2021-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-08
Tổng số lượt xem38.6N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 16.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 17.56TR - 31.59TR
Tỷ lệ tương tác 0.87%
Thẻ gắn
예술 예술가 널위한문화예술 그림 전시 이 달의 문화예술 화이트큐뷰 전시회 미술 하남 스타필드 전시회 추천 전람회 박람회 기술 문화기술 아트테크놀로지 10월 데이트 10월 가볼만한 곳 10월 서울근교 인공지능 XR 백남준 AR VR 가상현실 디스트릭트 미디어아트 비디오 아트 이설 미디어 아티스트 뇌파 EEG 미술관 전시 추천 현대미술 추천
Giới thiệu
이 영상은 경기도 경기도콘텐츠진흥원 ACT의 유료광고를 포함하고 있습니다

문화와 기술이 융합된 다양한 콘텐츠 전시회인
‘2021 문화기술전람회’가 13일 하남 스타필드에서 개최됐다.
이번 문화기술전람회는 19개의 기업 및 창작자들이 함께하며 홀로그램, 미디어아트, 키네틱아트(움직이거나 움직이는 부분이 포함된 예술작품), XR(확장현실) 등 기술을 활용한 문화 콘텐츠 등 총 23개의 콘텐츠가 전시됩니다

자세한 정보는 인스타그램: hello_act 에서 볼 수 있습니다
팔로워 리뷰 이벤트를 통해 ACT기념품(필름카메라) 또한 증정하니 관심있으신 분들은 꼭 참여해보세요!
Mở