Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Living Water (Agua Viva)
Colleen Fulmer
Colleen Fulmer 429 theo dõi 54 Videos 129.61N lượt xem 2011-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.72N
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 659.75N - 1.2TR
Tỷ lệ tương tác 0.72%
Thẻ gắn
colleen fulmer her wings unfurled spirituality christian soul living water agua viva spanish
Giới thiệu
Her Wings Unfurled, Track Twenty.
Song (c) Colleen Fulmer.

Lyrics:

1. Come, you hungry, come, you thirsty;
Drink living water, come to the well.

Vengan, los pobres, vengan los humildes;
Tomen agua viva, vengan a mi.

2. Come, you weary, bring your burdens;
Drink living water, come to the well.

Vengan, heridos, vengan sufridos;
Tomen agua viva, vengan a mi.

3. Come, rejected, come, abandoned;
Drink living water, come to the well.

Vengan, las viudas, traigan a sus niños;
Tomen agua viva, vengan a mi.

4. Come, you empty, come you barren;
Drink living water, come to the well.

Vengan al pozo, vengan a mi corazon;
Tomen agua viva, vengan a mi.


Translation:

1. Come, you poor, come you humble;
Drink living water, come to me.

2. Come, you wounded, come you suffering;
Drink living water, come to me.

3. Come, you widows, bring your children;
Drink living water, come to me.

4. Come to the well, come to my heart;
Drink living water, come to me.
Mở