Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
3D Animation Showreel May 2017
Joshua Mutter
Joshua Mutter 87.4N theo dõi 80 Videos 22.96TR lượt xem 2017-05-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem13.54N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận136
Tỷ lệ lượt xem 15.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 2.45TR - 4.43TR
Tỷ lệ tương tác 12.32%
Thẻ gắn
Joshua Cheesio Mutter SuperCheesio JoshuaMutter Minecraft Machinima Minecraftian Steve of Minecraftia Movie Film Animation Showreel VFX Chimp Troll Bridge 3D Digital CG Student University Hertfordshire 2017 Computer Reel Professional Graduate
Giới thiệu
My 3D animation showreel having completed my animation degree at the University of Hertfordshire.

joshuamutter.co.uk
Mở