Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2020년 7월 1일 부터 시행되는 보청기 지원금 정책변경!! / 보청기 필요하신 분들은 반드시 보세요!!
지니히어링[난청보청기전문가]
지니히어링[난청보청기전문가] 4.68N theo dõi 151 Videos 297.25N lượt xem 2020-07-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem24.11N
Thích tỷ lệ 1.53%
Số lần bình luận77
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 10.96TR - 19.74TR
Tỷ lệ tương tác 4.72%
Thẻ gắn
보청기지원금 보청기정부지원 보청기보장구 노인보청기지원 yt:cc=on 건강보험공단정책 의료기기정책변경
Giới thiệu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 유튜브 영상 마지막에 있는 보청기 의료기기 등급조정에 대한 내용은
제가 공문 해석을 오인하여 잘못 올린 내용입니다.(뭔가 이상하긴 하다 했는데^^)*
따라서 마지막 3분 정도에 있는 보청기 의료기기 등급조정 내용은 잘못 되었음을 알려드립니다.
- 수정된 영상은 편집이 끝나는 대로 다시 업로드 하고, 기존 영상은 삭제하도록 하겠습니다..^^*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

안녕하세요. 난청보청기 전문가 지니히어링입니다.

바로 어제(2020.07.01)부터 정부에서 지원하는 보청기 지원관련
정책이 변경되었는데요. 사실 변경사항에 대한 이야기는 개략
일년 전부터 있었으나, 시행 자체에 대한 고시가 일주일도 안되서
갑작스럽게 진행이 되어서 급하게 영상을 올리게 되었습니다.^^

보청기 지원관련 정보를 확인하시는 분들은 반드시 본 영상을 꼭 확인해주시구요. 실제로 지원받는 절차는 미리 올린 영상을 참고하시면 좋을 듯 합니다.
(영상 및 아래 링크 확인하세요.)
https://youtu.be/8oP9bnJ4wNw
Mở