Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
유산소운동! 최고의 살빼기 운동인가?(대한퍼스널트레이너협회)
김성태
김성태 1.43N theo dõi 21 Videos 201.01N lượt xem 2013-12-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem41.03N
Thích tỷ lệ 85%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 18.65TR - 33.57TR
Tỷ lệ tương tác 0.63%
Thẻ gắn
Giới thiệu
안녕하세요. 대한퍼스널트레이너협회입니다.(www.ckpta.org)
오늘은 소위 말하는 '유산소 운동'에 대해서 알아보고자 합니다.
그 개념부터 시작해서 과연 살빼기 운동에 효과적인가 등에 대해서
제대로 잘 이해해 보시기를 바랍니다.

저희 대한퍼스널트레이너협회에서는
정말 제대로 된 정보를 가지고 최고의 퍼스널트레이너를 교육하는
기관입니다.
Mở