Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[팩폭 영상] 윈도우 키보드 최적화? 반응속도를 올려준다고? 필터키? 업소 최적화같은 소리하고 있네요.
스톰튜브 (StormTube)
스톰튜브 (StormTube) 43.2N theo dõi 191 Videos 6.7TR lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-16
Tổng số lượt xem13.47N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận94
Tỷ lệ lượt xem 31.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 6.11TR - 11.01TR
Tỷ lệ tương tác 8.95%
Thẻ gắn
엔비디아 최적화 스톰튜브 stormtube 키보드 최적화 윈도우 최적화 키보드 반응속도 필터키
Giới thiệu
잘못된 지식은 남들에게 전파하지말고 혼자만 씁시다. 어차피 필터키 안켜놓으신분들은 애초에 적용도 안되고 해골물 드시고 계셨습니다. "필터키"만 꺼놓고 쓰시면 됩니다.

이 영상 올리면 또 레지스트리 이야기 나올꺼 뻔히 다 알고있습니다. 제발 해골물들좀 그만드세요.
레지스트리를 만져서 "반응속도"를 올리는건 없습니다. "반복 속도"를 조절하는것입니다.

일부러 키보드 레지스트리 이야기를 안한건데 어디서 이상한 소리 듣고 오셔서 효과 있다느니 뭐니 하시는분들 있으면 자기 닉네임 아이디 그대로 영상에 박제 해서 올려도 된다고 승인한걸로 인지하고 2편 만들게 되면 올려드립니다


트위치 게임전용 방송채널 (게임만 "몰래" 하는 방송)
https://www.twitch.tv/stormtube2019
도네이션 후원 링크 (유튜브에서도 트위치와 똑같이 사용가능)
https://toon.at/donate/stormtube
비지니스 문의
[email protected]
Mở