Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
다시 재개봉 해달라고 난리난 한국영화
영화에취한다
영화에취한다 120N theo dõi 41 Videos 14.91TR lượt xem 2021-07-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-28
Tổng số lượt xem7.09N
Thích tỷ lệ 95.9%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 5.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 3.2TR - 5.8TR
Tỷ lệ tương tác 3.72%
Thẻ gắn
김씨표류기 무인도 추천영화
Giới thiệu
자살시도가 실패로 끝나 한강의 밤섬에 불시착한 남자 김씨 표류기(2009)
영화리뷰#결말포함
영화에 취한다 비지니스메일:[email protected]
Mở