Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
귀찮은 나를 위한 저자극 클렌징티슈! 유리카 클렌징 워터 시트 무편집 후기
병맛뷰티
병맛뷰티 2.57N theo dõi 17 Videos 16.13N lượt xem 2020-12-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem96
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 11.46%
Thẻ gắn
유리카클렌징티슈 유리카 YURICA 유리카클렌징워터시트 클렌징워터시트 클렌징티슈 유리카퍼펙트클렌징워터시트 클렌징티슈추천 노워시클렌징티슈 병맛뷰티 금꽃샛별 저자극클렌징티슈 저자극클렌징폼 저자극클렌징
Giới thiệu
무편집 리얼 뷰티템 리뷰 '병맛뷰티'의
이번 뷰티템 리뷰는 저자극 클렌징티슈 입니다.

* 리뷰 제품
유리카 YURICA - 퍼펙트 클렌징 워터 시트
제품 구매 👉 http://abit.ly/yvm75h

* 본 영상은 유료 광고가 포함되어 있습니다.
#클렌징티슈 #유리카클렌징티슈 #유리카클렌징워터시트
Mở