Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Plasas/Potatoe leaves and groundnut Soup||Sauce Feuilles de Patate|Saga Saga|A must try!!
Barrifemme Kitchen
Barrifemme Kitchen 29.1N theo dõi 131 Videos 2.58TR lượt xem 2020-11-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-31
Tổng số lượt xem23.94N
Thích tỷ lệ 96.7%
Số lần bình luận59
Tỷ lệ lượt xem 82.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 9.14TR - 12.62TR
Tỷ lệ tương tác 4.69%
Thẻ gắn
cooking with chan barrifemme's kitchen recette senegalais gambia Nigeria Ghana West Africa African food
Giới thiệu
Mistakenly mentioned Cassava leaves instead of potatoe leaves
Enjoy potatoe leaves and powdered groundnut soup! from the smiling coast Gambia 🇬🇲 !
Ingredients
Potatoe leaves
spinach leaves
Powdered groundnut
Palm-Oil
Bonga fish
smoke Barracuda
lamb foot
cow belle
mouton

Ingrédients
Feuilles de patate(hobu patate)
feuilles d'épinards
Arachide en poudre
Huile de palme
Poisson Bonga
fumée Barracuda{Seddeu bu lakk)
pied d'agneau
vache belle
mouton
Mở